Racordarea la gaze naturale a tuturor consumatorilor casnici a devenit gratuită – Ziarul de Bacău

Racordarea la gaze naturale a tuturor consumatorilor casnici a devenit gratuită – Ziarul de Bacău

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat ordinul 179/9 octombrie 2020, prin care racordarea clienților casnici la rețele de distribuție a gazelor naturale, indiferent de distanța față de rețea, este gratuită.

Articolul cu referire la racordarea casinicilor este următorul:

“Art. 2 – Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale și:

a) solicitanții din categoria viitori clienți casnici și noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord și, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesar alimentării cu gaze naturale”.

Art. 5 – (1) În vederea racordării la SD, solicitanții, viitori clienți finali casnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a).

(2) OSD efectuează activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-s).

(3) Lucrările prevăzute la alin. (2) sunt finanțate de către OSD.

Deci, mai întâi trebuie depusă cererea de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor, în general la Distrigaz Sud Rețele și la Delgaz Grid. Ea este însoțită de următoarele:

a)           documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;

b)           documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;

c)           alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.

Atenție, pentru persoanele fizice, NU se percepe tarif de analiză a cererii de racordare.

După depunerea acestei cereri, potrivit regulamentului aprobat de acest ordin, toate lucrările de racordare sunt finanțate de operatorul rețelei de distribuție (după cum scrie la alin. 2 și 3. ale articolului citat mai sus).

Iată ce trebuie să facă, pe cheltuiala lui, distribuitorul – vă prevenim din nou că lista este lungă:

Art. 4 – (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:

b)           evaluarea cererii de racordare;

c)           stabilirea soluției tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

d)           eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;

e)           emitere ATP în funcție de soluția tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

f)            obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g)           proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

h)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;

i)            execuția obiectivului/conductei necesare racordării;

j)            urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

k)           recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

l)            stabilirea soluției pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PM și emiterea ATR;

m)         OSD emite și transmite solicitanților, cu excepția clienților finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

n)           obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o)           proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de solcitanții care finanțează aceste obiective;

p)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q)           execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de către solicitanții care finanțează aceste obiective;

r)           urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

s)           recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Iată și ce înseamnă abrevierile: SRM – stația de reglare-măsurare a gazelor naturale; SR – stația de reglare a gazelor naturale, SM – stația de măsurare, PRM – postul de reglare-măsurare a gazelor naturale; PR – postul de reglare a gazelor naturale; PM – postul de măsurare;

Întreg articolul se poate citi aici: https://zdbc.ro/racordarea-la-gaze-naturale-a-tuturor-consumatorilor-casnici-a-devenit-gratuita/

Be the first to comment

Lasă un răspuns